Pełna księgowość w Krakowie

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych (tzw. pełnej księgowości) są wszystkie przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku podatkowych uzyskały przychód w wysokości przekraczającej równowartość 2 000 000 Euro w przeliczeniu na złotówki.

Ponadto do prowadzenia rozliczeń w tej formie zobowiązane są spółki kapitałowe (spółki akcyjne i z o.o.) oraz spółki osobowe prawa handlowego (spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne).

Zakres obsługi w ramach prowadzenia ksiąg handlowych obejmuje:

  • prowadzenie księgi głównej i pomocniczych,
  • comiesięczne deklaracje podatkowe oraz sprawozdania: bilans, rachunek zysków i strat,
  • roczne zestawienie zmian w kapitale, bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
  • deklaracje VAT i VAT-UE,
  • zestawienia środków trwałych, wyposażenia oraz VAT,
  • reprezentacja klienta przed różnymi organami US, ZUS, GUS itp.
  • i inne.