Wakacje od ZUS. Od kiedy i jak złożyć wniosek?

Wakacje od ZUS. Od kiedy i jak złożyć wniosek?

Rada Ministrów 19 marca 2024 r. zatwierdziła projekt ustawy umożliwiającej korzystanie z tzw. wakacji składkowych, Aktualnie projekt czeka na rozpatrzenie w Sejmie.

Kto będzie mógł skorzystać z wakacji składkowych ZUS?

Możliwość skorzystania z wakacji składkowych, które zaczną obowiązywać od 1 października 2024 roku, przeznaczona jest dla:

  • prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • odprowadzających składki za nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych
  • mikroprzedsiębiorców tj. uzyskujących maksymalne roczne przychody w wysokości 2 milionów Euro.

Warunki i zakres zwolnienia ze składek ZUS

Przedsiębiorcy będą mieli możliwość wyboru jednego miesiąca w roku kalendarzowym, podczas którego zostaną zwolnieni z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe (o ile są do nich zobowiązani), a także na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Co ważne zwolnienie nie wpłynie na utratę prawa do otrzymania zasiłku chorobowego ani nie skróci stażu pracy, ponieważ składka będzie pokrywana z dotacji budżetowej.

Co ważne też, korzystając ze zwolnienia, przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać działalności i nadal będzie mógł osiągać z niej przychody.

Ponadto, należy pamiętać, że ulga dotyczy wyłącznie samego przedsiębiorcy, a nie osób przez niego zatrudnionych, np. pracowników.

Rząd zdecydował jednak, że wakacje składkowe nie będą obejmowały składki zdrowotnej, co dla wielu przedsiębiorców jest głównym obciążeniem finansowym.

Innym z ograniczeń jest również sytuacja, gdy deklarowana wcześniej przez przedsiębiorcę podstawa do obliczania składek przekracza kwotę ryczałtową dla danego roku. W takim przypadku, wsparcie państwa na czas korzystania z ulgi zostanie ograniczone do minimalnej kwoty wymiaru składek.

Zwolnienie to będzie traktowane jako pomoc publiczna w ramach tzw. pomocy de minimis, co oznacza, że przedsiębiorcy przekraczający ustalony limit wsparcia nie będą mogli skorzystać z tego zwolnienia.

Wakacje składkowe mają być dostępne także dla osób wykonujących pracę na zasadach B2B, z wyjątkiem tych, które świadczyły usługi na rzecz swoich byłych pracodawców w poprzednim roku kalendarzowym. To ograniczenie ma zapobiegać praktykom „wypychania” pracowników do samozatrudnienia, chyba że zakres świadczonych usług nie pokrywa się z obowiązkami wykonywanymi wcześniej na umowę o pracę.

Jak złożyć wniosek o wakacje od ZUS?

Aby skorzystać z możliwości zwolnienia ze składek, przedsiębiorcy muszą przesłać wniosek elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w miesiącu bezpośrednio przed tym, który ma zostać objęty ulgą. Po zakończeniu miesiąca korzystania z ulgi, obowiązki składkowe wznowione zostaną automatycznie, bez konieczności składania kolejnego wniosku. Ważne jest, aby mieć na uwadze, że korzystanie z wakacji składkowych nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku dostarczania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych.