Jak rozliczać karty Multisport

Jak rozliczać karty Multisport?

Karty Multisport to benefity dla pracowników, którzy chcą skorzystać z zajęć sportowych na koszt pracodawcy lub z częściowym współfinansowaniem ze swojej strony. Rozwiązanie pomaga uprawiać niemal każdy rodzaj sportu lub aktywności bez konieczności wydawania dużych pieniędzy. Multisport umożliwia korzystanie z siłowni, basenów, kortów tenisowych, zajęć tanecznych i innych aktywności. Benefit można zamówić dla siebie oraz dla swoich dzieci, rodziców czy osoby towarzyszącej. A jak rozliczać tego typu benefity w swojej firmie?

Korzyści i zasady korzystania z kart Multisport

Finansując pozazawodowe aktywności, pracodawca zapewnia dodatkowe korzyści pracownikowi, ale też motywuje do dbania o zdrowie i utrzymywania dobrej kondycji psychicznej oraz fizycznej. Z programu Multisport korzysta ponad milion osób w Polsce i za granicą. Benefity dostępne są dla firm zatrudniających minimum 5 pracowników. Cena karty zależy od rodzaju umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a dystrybutorem kart, czyli Benefit Systems. Nowy użytkownik wraz z przystąpieniem do programu otrzymuje listę placówek, w których może skorzystać z obiektów i zajęć sportowych. Karta dostępna jest wyłącznie dla osób zatrudnionych. Wbrew pozorom nie przysługuje wyłącznie pracownikom dużych korporacji. Dodatkowe benefity oferuje dziś również coraz więcej prywatnych przedsiębiorców.

Z jakich środków pracodawca może sfinansować kartę MultiSport dla swoich pracowników?

W zależności od zaplanowanego budżetu i potrzeb pracowników oraz pracodawcy, program Multisport może być finansowany z różnych źródeł.

Pośród dostępnych rozwiązań są m. in.:

  • środki obrotowe firmy;
  • środki własne pracownika (w postaci potrącenia kosztów z miesięcznego wynagrodzenia lub w ramach płatności indywidualnej);
  • środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Pracodawca może sfinansować karty jednocześnie z dwóch lub więcej wymienionych źródeł.

Jak wyglądają składki ZUS w przypadku programu Multisport?

Jeśli jesteś pracodawcą, z pewnością zastanawiasz się jak wygląda finansowanie tego typu benefitów. Jeżeli pracodawca jedynie umożliwia skorzystanie z oferty programu a pracownik pokrywa całość kosztów karty Multisport z własnej kieszeni, wówczas użytkownik nie osiąga dodatkowego przychodu.

W takim przypadku benefit w żaden sposób nie wpływa na podatek ani na składki ZUS, ponieważ nie trzeba odprowadzać z tego tytułu dodatkowego podatku. Jeśli natomiast pracodawca finansuje lub współfinansuje kartę dla pracownika, wszystko zależy od tego, kto pokrywa powstałe w ten sposób koszty.

Wartość karty Multisport nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek, jeżeli:

   • jej koszt zostanie podzielony pomiędzy pracownika i pracodawcę (finansowanie ze środków obrotowych),
   • opcję korzystania z dofinansowania karty ujęto w regulaminie czy przepisach wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy.

Karty nie będą zatem ozusowane, jeżeli zostaną uwzględnione na liście płac i częściowo finansowane przez pracodawcę. Zasada ta wynika z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

A co w przypadku kart Multisport z podatkiem VAT? Czy pracodawca może go odliczać?

Wielu pracodawców zastanawia się czy może odliczyć VAT związany z nabyciem kart sportowych dla swoich pracowników. Przepisy mówią, że podatnik wykupujący karty Multisport i przekazujący je (odpłatnie lub nieodpłatnie) pracownikom i współpracownikom wykonuje czynności opodatkowane VAT, a więc przysługuje mu prawo do odliczenia VAT-u związanego z ich nabyciem.

Wydanie pracownikom kart za wynagrodzeniem mieści się w pojęciu odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a ich nieodpłatne przekazanie stanowi czynność zrównaną z odpłatnym świadczeniem usług na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. K. Pracodawca może zatem nabyte przez siebie we własnym imieniu i sfinansowane ze środków obrotowych karty Multisport odliczyć zarówno w przypadku bezpłatnego przekazania kart swoim pracownikom, jak również w przypadku częściowego potrącania wierzytelności wobec współpracowników mających status przedsiębiorcy.

Stwarza to wyjątkowe korzyści między innymi dla pracodawców zatrudniających specjalistów z branży IT. Orzecznictwo sądów stoi na stanowisku, iż podatnik, który nabywa karnety we własnym zakresie, by odpłatnie lub bezpłatnie udostępniać je swoim pracownikom lub współpracownikom traktowany jest jako usługobiorca a następnie usługodawca tej samej usługi. Obciążenie beneficjenta kosztem kart jest zatem traktowane jako świadczenie usługi w tym zakresie. Karty służą bowiem zaspokojeniu potrzeb pracowników i pracodawców a nie celom działalności gospodarczej świadczącego usługi.