Grupy VAT od 1 lipca 2022

Tworzenie grup VAT od 1 lipca 2022 r.

Grupa VAT to duże ułatwienie dla podatników. Dzięki niej wchodzące w jej skład powiązane podmioty będą mogły wspólnie rozliczać podatek od towarów i usług oraz wysyłać jeden zbiorczy JPK_VAT zamiast kilku osobnych. Kolejne korzyści to brak faktur wewnątrz grupy oraz elastyczne zarządzanie podatkiem naliczonym.

Możliwość tworzenie grup VAT wejdzie w życie już od 1 lipca br. Dzięki temu jako podatnik VAT będzie tutaj funkcjonować cała grupa podmiotów powiązanych ze sobą organizacyjnie, ekonomicznie i finansowo.

Czym jest grupa VAT i jakie niesie ze sobą korzyści?

Na wstępie warto wspomnieć, że grupy VAT nie są zupełnie nowym i nieznanym dotąd tworem, bo obecnie funkcjonują już w blisko 20 krajach UE. Teraz trwają prace nad wprowadzeniem tej formy również w Polsce.

Funkcjonowanie grup VAT sprawi, że Polska stanie się atrakcyjnym miejscem dla inwestorów (zarówno krajowych, jak i zagranicznych). Najistotniejszą korzyścią wynikającą z przynależności do takiej grupy będzie neutralność obrotów pomiędzy podmiotami, które ją tworzą. Obroty w ramach grupy nie podlegają VAT i nie muszą być dokumentowane fakturami. W związku z tym nie ma też konieczności stosowania mechanizmu podzielonej płatności, czy też weryfikacji kontrahenta na tzw. białej liście (wykaz podatników VAT). Grupa VAT tworzy i wysyła do organu podatkowego jeden zbiorczy plik JPK_VAT zamiast odrębnych plików dla każdego podmiotu. W obrębie grupy korzystniejsze są też przepływy pieniężne (cash flow), co umożliwia elastyczne zarządzanie podatkiem naliczonym.

Jakie podmioty mogą tworzyć grupę VAT?

Utworzenie grupy VAT nie wymaga od podmiotów posiadania statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej na gruncie CIT. Jednocześnie jednak powinny być to podmioty powiązane organizacyjnie, finansowo i ekonomicznie. W przypadku powiązania finansowego przyjęto kryterium 50% udziału kapitałowego, co oznacza, że jeden z podatników powinien mieć bezpośrednio ponad 50% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym albo ponad 50% praw głosu w organach zarządzających, kontrolnych lub stanowiących, albo ponad 50% udziału w zysku każdego z pozostałych podatników wchodzących w skład tej grupy.

Takie grupy będą mogły powstawać na okres nie krótszy niż 3 lata, a tworzyć będą mogły je zarówno podmioty rodzime, jak i polskie oddziały podmiotów zagranicznych. Co istotne, z takiego rozwiązania będą mogli skorzystać podatnicy niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, w tym także przedstawiciele małego i średniego biznesu.