Emerytura z zagranicy

Informacje o emeryturze Polaków, którzy pracowali za granicą

Emeryturę w Polsce oblicza się na podstawie liczby przepracowanych lat oraz wysokości składek odprowadzonych w tym czasie do ZUS. Wątpliwości budzi jednak sytuacja, w jakiej znalazły się osoby ubezpieczone, które, z konieczności bądź też z własnego wyboru, wyjechały w celach zarobkowych poza granice naszego kraju i w związku z tym nie przepracowały wymaganej prawem ilości lat na terenie Polski. Czy one również będą mogły liczyć na otrzymanie emerytury w Polsce?

Już na wstępie chcemy wyjaśnić, że wypłacenie w naszym kraju emerytury osobom ubezpieczonym, które pracowały za granicą, jest możliwe. Do jej uzyskania konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. O jakie warunki chodzi?

Emerytura w Polsce a obowiązujące przepisy

Kwestie prawne dotyczące uprawnień emerytalnych reguluje w naszym kraju Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118). Zgodnie z art. 15. ww. aktu prawnego podstawę wymiaru emerytury stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne w okresie 10 kolejnych lat kalendarzowych, wskazanych przez ubezpieczonego spośród ostatnich 20 lat kalendarzowych bezpośrednio poprzedzających rok, w którym został zgłoszony wniosek o emeryturę.

Co w przypadku pracy za granicą?

Jak wskazuje art. 8 ww. ustawy, ubezpieczony, który podejmuje pracę za granicą, będzie mógł liczyć na wypłacenie emerytury w Polsce i wliczenie lat pracy wykonywanej poza granicami naszego kraju do stażu pracy niezbędnego do uzyskania świadczenia wtedy, gdy państwo trzecie, w którym ta praca jest wykonywana, ma z naszym krajem podpisaną odpowiednią umowę międzynarodową. Na takie rozwiązanie mogą więc liczyć osoby, które wykonywały bądź wykonują pracę zarobkową na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także państw, z którymi Rzeczpospolita Polska ma podpisane odrębne umowy w zakresie systemu emerytalnego.

Warto zwrócić uwagę na to, że na terenie Unii Europejskiej nie obowiązują jednolite przepisy dotyczące nabywania praw emerytalnych. Kwestie te są więc rozstrzygane na podstawie wewnętrznych przepisów poszczególnych państw członkowskich. W celu uniknięcia ewentualnych sporów i kolizji przepisów dotyczących nabywania praw emerytalnych przez osoby ubezpieczone pracujące poza granicami swojego kraju Unia Europejska wprowadziła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE nr 883/2004) z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego będące dokumentem nadrzędnym w stosunku do przepisów wewnętrznych państw członkowskich.

Więcej informacji na temat emerytur dla osób ubezpieczonych pracujących poza granicami naszego kraju można znaleźć na stronie ZUS.