Preferencje podatkowe dla uchodźców z Ukrainy

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy a preferencje podatkowe

W związku z konfliktem zbrojnym toczącym się za naszą wschodnią granicą i napływem uchodźców, który szukają w Polsce schronienia, wprowadzono rozwiązania systemowe regulujące kwestie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy. Wśród nich są też przepisy dotyczące prawa podatkowego. Odpowiednia ustawa została podpisana 12 marca br. i tego samego dnia została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz weszła w życie z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r.

Jak wskazuje wiceminister finansów, na mocy ww. aktu prawnego wprowadzono rozwiązania korzystne zarówno dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy, jak i firm oraz osób fizycznych, które udzielają im pomocy. Ustawa rozszerza katalog preferencji podatkowych, które obowiązywały na terenie naszego kraju już wcześniej, i z których pomagający uchodźcom podatnicy również mogą korzystać. Wśród tych ostatnich wymienia się między innymi możliwość odliczania od podatku dochodowego darowizn przekazywanych na rzecz działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pozarządowe (NGO). Co istotne, odliczeniu podlegają też darowizny realizowane przez honorowych dawców krwi na rzecz krwiodawstwa.

Czytaj dalej

Zmiany w urlopach 2022

Nowe urlopy w roku 2022

W roku 2022 na pracowników i pracodawców czeka sporo zmian. Te dotyczą nie tylko sposobu naliczania składki zdrowotnej, ale również pojawienia się nowych urlopów. Wynikają one ze wdrażania w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego „work-life balance”, która ma wpłynąć na zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Zmiany w kodeksie pracy mają wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie br. Zgodnie z nimi pracownikom będą przysługiwać dwa nowe urlopy. Pierwszy z nich zwany urlopem opiekuńczym będzie udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki członkowi rodziny, np. dziecku, matce, ojcu albo małżonkowi. Taki urlop będzie przysługiwał również na opiekę nad innymi osobami pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym. Pojawi się też możliwość wzięcia urlopu z powodu tzw. siły wyższej.

Czytaj dalej

Składki ZUS w 2022 roku

Składki ZUS – terminy, deklaracje, konsekwencje opóźnień

Po wejściu w życie Polskiego Ładu odprowadzanie składek ZUS będzie odbywać się na nowych zasadach. Dla przedsiębiorców może to spowodować spore utrudnienia. Przede wszystkim w inny sposób będzie odbywać się naliczanie składki zdrowotnej, która od lutego br. ze zryczałtowanej zostaje zamieniona na indywidualną. Konieczne stanie się również comiesięczne składanie deklaracji ZUS. Zmianie ulegną terminy odprowadzania składek.

W roku 2021 jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze opłacały składki ZUS do 5. dnia następnego miesiąca. Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników i odprowadzający składki ZUS tylko za siebie byli zobowiązani do ich opłacania do 10. dnia następnego miesiąca. Natomiast do 15. dnia następnego miesiąca opłacali składki przedsiębiorcy, którzy zatrudniali pracowników. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że osoby samozatrudnione, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, nie miały dotychczas obowiązku comiesięcznego składania deklaracji ZUS, bo ta automatycznie była klonowana. Wyjątek stanowiły sytuacje, kiedy zmianie ulegała podstawa do naliczania składek. Jak będzie to wyglądać obecnie?

Sposób naliczania składki zdrowotnej w roku 2022

Przepisy Polskiego Ładu, które weszły w życie w roku 2022, zobowiązują przedsiębiorców do odprowadzania składki zdrowotnej w wysokości zależnej od dochodu. Nowa formuła naliczania tej składki przyczyniła się do zmiany terminu jej rozliczania. Zmianą zostali jednak objęci tylko niektórzy płatnicy. Pozostałych nadal będą obowiązywać takie same terminy jak w roku minionym.

Ponieważ dochód przedsiębiorcy może się różnić w poszczególnych miesiącach, różna może być też podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej. Właśnie dlatego od roku 2022 przedsiębiorcy (także ci, którzy nie zatrudniają pracowników) mają obowiązek co miesiąc przygotowywać i wysyłać do ZUS deklarację z kwotą dochodu, na podstawie której wyliczana będzie składka. Informację taką przekazuje się na deklaracjach ZUS DRA.

A jakie terminy będą obowiązywać płatników?

Od 2022 roku składki na ubezpieczenia społeczne należy odprowadzać w następujących terminach:

  • Do 5. dnia miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe,
  • Do 15. dnia miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną (stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje i spółki kapitałowe),
  • Do 20. dnia miesiąca – pozostali płatnicy (przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie, czyli osoby samozatrudnione, a także przedsiębiorcy i podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych).

Termin składania deklaracji do ZUS

Po zmianie przepisów i wejściu w życie Polskiego Ładu płatnicy powinni pamiętać o terminowym przekazywaniu do ZUS deklaracji DRA. Ma ona kluczowe znaczenie dla rozliczania składki zdrowotnej i ustalenia jej wysokości. Warto raz jeszcze zaznaczyć, że od roku 2022 przedsiębiorcy zobowiązani są do składania takiej deklaracji co miesiąc. Niezależnie od tego, czy zatrudniają pracowników, czy też nie zatrudniają innych osób ubezpieczonych, obowiązuje ich termin do 20. dnia następnego miesiąca. Natomiast osoby prawne przekazują deklaracje do ZUS w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. Jak widać, płatników obowiązują tutaj takie same terminy, jak w przypadku płatności składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli termin złożenia deklaracji przypadnie w dzień wolny od pracy (weekend lub święto), wtedy płatników obowiązuje kolejny dzień roboczy przypadający po dniu wolnym. Dotyczy to zarówno składania deklaracji, jak i płatności składek.

Nieterminowe opłacanie składek ZUS – konsekwencje

Płatnicy powinni pamiętać, że od nieterminowego wywiązywania się z obowiązku opłacania składek ZUS będą naliczane odsetki. Te będą mogły być anulowane tylko pod warunkiem, że opóźnienia w opłacaniu składek nie zdarzają się często, a wysokość naliczonych odsetek nie przekroczyła 1% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Natomiast za częste opóźnienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne może grozić grzywna w wysokości do 5000 zł.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z nowymi przepisami, nieterminowe uiszczanie składek na dobrowolne ubezpieczenia nie wyklucza już płatnika z tego świadczenia. Oznacza to, że płatnik, który opłaci składkę chorobową po terminie, ale w prawidłowej wysokości, nie zostanie pozbawiony prawa do korzystania z zasiłku chorobowego.

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dziecko

Rodzinny kapitał opiekuńczy – nowe świadczenie na dziecko

Od dnia 1 stycznia br. rodzice i opiekunowie dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia mogą korzystać z nowego świadczenia finansowego przysługującego na opiekę nad dziećmi. Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje niezależnie od pobieranego już świadczenia 500+ oraz świadczenia Dobry Start i może być pobierany na drugie i kolejne dziecko. Maksymalna wysokość tego świadczenia może wynieść 12 tys. zł na jedno dziecko.

Rodzinny kapitał opiekuńczy jest kolejnym elementem polityki prorodzinnej, który ma pomóc w redukcji ubóstwa rodzin z dziećmi. Jego celem jest pomoc w łączeniu sprawowania opieki nad dziećmi z pracą zawodową. Świadczenie zostało wprowadzone w polskim ustawodawstwie ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2270) i obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

Czytaj dalej

Bezzwrotne dotacje dla firm

Nowe bezzwrotne dotacje dla firm. Kto może skorzystać ze wsparcia?

1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy nowej tarczy antykryzysowej, które mają wspierać polskie firmy w czasie epidemii koronawirusa. Jest to już kolejna odsłona rządowego programu walki ze skutkami pandemii. Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm) dowiadujemy się, że pomoc przewidziana jest dla ograniczonej grupy odbiorców.

W ramach rządowego programu wsparcia – podobnie jak w poprzednich edycjach tarczy antykryzysowej – przewidziano bezzwrotną dotację dla mikro i małych przedsiębiorców. Dotacja ma być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i pochodzić ze środków Funduszu Pracy.

Czytaj dalej

Składki ZUS 2022 - Polski Ład

Polski Ład – Nowe deklaracje ZUS od 2022 roku

Nowe wzory deklaracji ZUS, z którymi będziemy mieć do czynienia w nadchodzącym roku, to konsekwencja zmiany w sposobie ustalania składki zdrowotnej ze stałej kwoty na wyliczaną na podstawie wartości zmiennej. Taką wartością, w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej, będzie przychód albo dochód przedsiębiorcy. Osobom prowadzącym firmę dojdzie też dodatkowy obowiązek comiesięcznego raportowania do ZUS.

Na jakie zmiany muszą być przygotowani przedsiębiorcy w roku 2022? Jak się okazuje, będzie ich całkiem sporo. Ta, o której mówi się najgłośniej, dotyczy zmiany sposobu wyliczania składki zdrowotnej oraz jej wysokości. Więcej pisaliśmy o tym w artykule Składka zdrowotna jednak niższa, dlatego poniżej przypomnimy tylko pokrótce, na czym ta zmiana będzie polegać.

Jakie składki ZUS czekają przedsiębiorców po Nowym Roku?

Wysokość opłacanej składki zdrowotnej od stycznia 2022 roku będzie zależeć od formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz osiąganych przez firmę dochodów/przychodów. Tylko nieliczni będą zobowiązani do uiszczania comiesięcznej, stałej kwoty składki zdrowotnej. Dla wielu firm wprowadzone zmiany oznaczają znaczne wyższe niż dotychczas obciążenia.
Czytaj dalej

Składki ZUS 2022 - duży i mały ZUS

Wysokość składek ZUS w 2022 roku

Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią spore obciążenie dla budżetu przedsiębiorców. Jak co roku w grudniu wielu z nich zastanawia się, o ile wzrosną w roku kolejnym. Okazuje się, że w 2022 r. będziemy mieć do czynienia z wyjątkowo dużym wzrostem, co wielu firmom może przysporzyć sporo problemów.

Wraz z nowym rokiem zmieniają się stawki składek ZUS. Dla niektórych przedsiębiorców zmiana może okazać się szczególnie dotkliwa nie tylko ze względu na ich wzrost, ale również z uwagi na zmianę sposobu obliczania składki zdrowotnej. Więcej pisaliśmy o tym tutaj. W niniejszym artykule przyjrzymy się pozostałym składkom odprowadzanym w ramach ubezpieczeń społecznych.

Czytaj dalej

Podatek liniowy - polski ład

Podatek liniowy w Polskim Ładzie

Polski Ład, którego przepisy mają wejść w życie z początkiem 2022 r., może doprowadzić do tego, że część przedsiębiorców zrezygnuje z podatku liniowego i wybierze inną formę opodatkowania. Zaproponowane tam rozwiązania podatkowo-składkowe sprawią, że wzrosną obciążenia dla rozliczających się każdą formą opodatkowania. Szczególnie dotkliwe mogą okazać się dla liniowców.

W zakresie zmian, jakie wprowadzone zostaną wraz z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu, kluczowe są te, które dotyczą rozliczania składki zdrowotnej. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że nie będzie już można dokonywać jej odliczeń. Jakie inne zmiany czekają nas w przyszłym roku?

Czytaj dalej

Pisanie czynnego żalu

Koniec z czynnym żalem. Jakie zmiany czekają nas w roku 2022?

Polski Ład, który ma zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r., wprowadzi szereg zmian w prawie podatkowym. Wśród nich znajdzie się między innymi nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego, w tym przepisów, które dotyczą korygowania jednolitych plików kontrolnych JPK_VAT, a także składania wraz z korektą czynnego żalu.

Postulat zniesienia obowiązku składania czynnego żalu został złożony przez Adama Abramowicza, Rzecznika MŚP. Jego uwzględnienie w nowych przepisach ma uprościć biurokrację w wielu firmach.

Czytaj dalej

Zajęcie ruchomości przez skarbówkę

Kiedy fiskus może zająć ruchomości podatnika?

Polski Ład wraz z początkiem 2022 roku wprowadzi wiele zmian w polskim prawie. Nowelizacji będą podlegać między innymi przepisy Krajowej Administracji Skarbowej, a także sposobu egzekwowania zadłużenia podatników. Planowane jest wprowadzenie takich regulacji, które pozwolą na tymczasowe zatrzymanie ruchomości dłużnika, na przykład podczas kontroli drogowej albo granicznej. Jeżeli potwierdzi się, że zadłużenie nie zostało uregulowane ani też nie wygasło, organ egzekucyjny będzie mógł przejąć zatrzymane ruchomości na stałe.

Współcześnie funkcjonuje już w przepisach podobne rozwiązanie. Nie daje ono jednak fiskusowi tak dużych możliwości, jak to, które planowane jest do wprowadzenia w nadchodzącym roku. Po zmianach zatrzymanie ruchomości dłużnika ma przebiegać zdecydowanie prościej i szybciej.

Czytaj dalej